EntMetaData methods

Methods on the EntMetaData object.